ANBI Gegevens


ANBI-gegevens
De V.A.P. is officieel aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften aan de V.A.P. fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de Belastingdienst .
ANBI’s zijn verplicht om een aantal gegevens via internet te publiceren. Deze kunt u hieronder vinden.

Naam van de instelling
De officiële tenaamstelling is de “Vereniging van Allergie Patiënten”, afgekort V.A.P., statutair gevestigd te Breda.

RSIN/fiscaal-nummer
Het RSIN nummer van de V.A.P. is: 801916549. Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is 40284137.

Contactgegevens
Vereniging van Allergie Patiënten (V.A.P.)
Postbus 21
1949 ZG Wijk aan Zee
Telefoon: 06-11456100
Email: info@allergievereniging.nl
Bankrekeningnummer: NL97INGB0005521939

Doelstelling

De V.A.P. heeft ten doel;
--- meer lezen klik hier
. te fungeren als platform voor onderling contact tussen allergie-patiënten en geïnteresseerden;
. de belangenbehartiging voor allergiepatiënten in het algemeen en voor de leden in het bijzonder;
. het bevorderen en ondersteunen van optimaal allergologisch/immunologisch onderzoek;
. voorlichting geven in algemene zin;
. het leveren van een bijdrage aan de bevordering van ontwikkelingen op het medisch gebied van de allergologie/immunologie en aanverwante gebieden.
De V.A.P. tracht dit te bereiken door:
--- meer lezen klik hier
. het geven van interne en externe voorlichting in de meest brede zin;
. het bevorderen van publicaties op het gebied van de problematiek van de allergiepatiënt;
. het uitgeven van een verenigingsblad.

 

Het beleidsplan
Het beleidsplan is hier te vinden.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Het bestuur is als volgt samengesteld:
· Voorzitter, vacant
· Penningmeester, Judy Staal
· Secretaris, Yola de Vries
· Algemeen bestuurslid,  Ineke Bourguignon
· Algemeen bestuurslid, Fred Marijt

Het beloningsbeleid
Bestuurders van de V.A.P., zijn onbezoldigd en ontvangen dus geen beloning en ook geen standaard onkostenvergoeding. Ze hebben wel recht op vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten en een reiskostenvergoeding van € 0.30 per kilometer bij gebruik van eigen vervoer, of OV-vergoeding op basis van 2e klas tickets.

Financiële verantwoording
Het opstellen van de jaarrekening is uitbesteed aan administratiekantoor Schutte te Amstelveen.

De jaarrekening en de toelichting hierop worden elk jaar goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de V.A.P. en ter verantwoording ingestuurd naar het Ministerie van VWS.
De jaarrekening en verantwoording van 2019 is hier te vinden.
De jaarrekening en verantwoording van 2020 is hier te vinden.
De jaarrekening en verantwoording van 2021 is hier te vinden.
De jaarrekening en verantwoording van 2022 is hier te vinden.

Activiteitenverslag
Het activiteitenverslag van 2019 is hier te vinden.
Het activiteitenverslag van 2020 is hier te vinden.
Het activiteitenverslag van 2021 is hier te vinden.
Het activiteitenverslag van 2022 is hier te vinden.

Via ons verenigingsblad, het V.A.P.-blad, geven wij de leden de meeste informatie. Het blad verschijnt 4x per jaar en wordt toegestuurd aan alle leden, sponsors en donateurs.

Word nu lid!